Powrót na stronę główną

Regulamin serwisu hapnij.pl

 §1 Postanowienia Wstępnelinia

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną.

2. Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja przez użytkownika regulaminu. Korzystanie z serwisu wiąże się z akceptacją regulaminu.

3. Regulamin został udostępniony na głównej stronie Usługodawcy, pod odnośnikiem – „Regulamin”. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku użytkowania.

 

§ 2 Definicje                  

„Aplikacja” – oznacza program w technologii Flash lub Java, realizujący konkretny zestaw funkcji, udostępniony w Systemie Informatycznym Użytkownikom.

„Informacja Handlowa” – oznacza informację handlową w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

„Prawo Autorskie” – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

„Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

„Serwis” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, do którego prawa przysługują Usługodawcy.

„Umowa” – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą określonej Usługi, zawartą na zasadach opisanych w Regulaminie.

„Usługa” – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę, przy wykorzystaniu Serwisu.

„Usługodawca” – oznacza firmę Buffalo Przemysław Woliński, ul. Sportowa 96/110 lok. 12, 42-229 Częstochowa, NIP: 9492023163 REGON: 243691830 Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

„Użytkownik” – oznacza każdy podmiot, spełniający wymagania opisane w Regulaminie, który w jakikolwiek sposób korzysta z Usługi i osobę, która dobrowolnie zaakceptowała niniejszy Regulamin.

„Wypowiedź” – oznacza wszelkiego rodzaju dane i informacje wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu, bez względu na charakter, treść oraz format zapisu takich danych lub informacji.

 

§ 3 Zawarcie i Rozwiązanie Umowy

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pełnoletnie, nie ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie) oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pomiędzy 13-18 rokiem życia albo osoby ubezwłasnowolnione częściowo), które uzyskały uprzednią zgodę swego przedstawiciela ustawowego.

2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dotycząca Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia przez Użytkownika Serwisu lub choćby chwilowego zaprzestania świadczenia Usługi WWW przez Usługodawcę.

3. Usługa hapnij.pl świadczona jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin.

4. Umowa o świadczenie Usługi hapnij.pl zawarta zostaje z chwilą zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

5. Z ważnych powodów, Usługodawca uprawniony jest do zmiany, usunięcia, czasowego wyłączenia lub ograniczenia funkcjonalności Serwisu.

 

§ 4 Podstawowe Obowiązki Użytkownika

1. Każdy Użytkownik korzystający z serwisu hapnij.pl zobowiązuje się do:

1.1. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

1.2. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet.

1.3. niewykorzystywania Serwisu lub jakichkolwiek Usług bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, handlowej lub zawodowej chyba, że uzyskał na to zgodę Usługodawcy.

1.4. nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub systemów komputerowych osób trzecich.

2. Użytkownik poprzez dodanie materiałów w ramach Serwisu:

2.1. wyraża zgodę na prezentowanie przez Usługodawcę w ramach Serwisu wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, informacyjnych i promocyjnych.

2.2. przyjmuje do wiadomości i wyrażą zgodę na to, iż jego wszystkie Wypowiedzi mogą zostać zlikwidowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.3. wyraża zgodę na uzyskiwanie wiadomości e-mail informujących o dodaniu jego wpisu w serwisie Usługodawcy.

3. Zabrania się kopiowania aplikacji, powielania ich w części lub w całości, a także publikowania ich na innych stronach internetowych.

4. Bezwzględnie zabrania się jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania aplikacji.

 

§ 5 Zakaz Działań Bezprawnych

1. W ramach świadczenia Usług, Usługodawca jedynie udostępnia zasoby swojego Serwisu, w celu umożliwienia korzystania przez Użytkowników z poszczególnych Usług na zasadach opisanych w Regulaminie oraz udostępnienia ich przez Użytkowników.

 

§ 6 Warunki Techniczne

1. Korzystanie z Usług serwisu hapnij.pl możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

1.1. posiadanie dostępu do Internetu,

1.2. zastosowanie przeglądarek internetowych skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z technologii JavaScript, Cookies, SSL, Aplikacji Flash, Aplikacji Java.

1.3. W trakcie korzystania z Usługi w systemie teleinformatycznym Klienta mogą zostać zainstalowane pliki cookies.

 

§ 7 Własność Intelektualna

1. Wszystkie aplikacje zamieszczone na łamach serwisu oraz tekst i grafika w nich zawarte objęte są prawami autorskimi oraz są własnością ich twórców lub/i producentów.

2. Szata graficzna, tekst oraz skrypt serwisu są objęte prawami autorskimi. W związku z tym zabronione jest kopiowanie oraz wykorzystywanie jakichkolwiek elementów bez uprzedniej zgody autorów.

3. Zabrania się technik budowania własnych serwisów internetowych w oparciu o zasoby należące do serwisu hapnij.pl. Zabrania się hotlinkowania materiałów zamieszczonych w ramach domeny serwisu bez podania źródła ich pochodzenia lub uzyskania zgody od właściciela serwisu.

 

§ 8 Wyłączenie odpowiedzialności

1. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie serwisu, oraz za szkody wynikające z jego używania. Zobowiązuje się jednocześnie czuwać nad poprawnym funkcjonowaniem serwisu oraz nadzorować zaplecze techniczne.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną lub związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi.

3. Usługodawca nie odpowiada za częściową lub całkowitą utratę danych spowodowaną włamaniem do serwisu, błędami skryptu lub spowodowaną przez firmę hostingową.

 

§ 9 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2015 r.

2. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia zmian.

3. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres e-mail kontakt@hapnij.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa kodeksu cywilnego.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami szczegółowego regulaminu dotyczącego konkretnej Usługi, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminu szczegółowego, dotyczącego określonej Usługi.